Integritetspolicy

Dataskyddsprinciper för Alltransport-koncernen.

Den personliga integriteten och säkerheten vid behandling av dina personuppgifter är viktig för oss på Alltransport i Östergötland AB och våra dotterbolag. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Alltransport koncernen används endast för avsett ändamål och att de skyddas mot obehörig åtkomst.

Vi vill därför i denna policy informera dig om vilka personuppgifter vi inhämtar, hur och för vilket ändamål vi behandlar uppgifterna. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Vad är personuppgifter och vadmenar vi med behandling av personuppgifter?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk identifierbar person (t ex namn, adress, personnummer, fordons registreringsnummer, e-postadress, IP-adress, bilder och andra identifikationsdata som kan leda till en fysisk person). Den insamling och behandling av personuppgifter vi gör behövs för vi skall kunna utföra de tjänster som Alltransport koncernen erbjuder.

Behandling av personuppgifter är alla åtgärder där vi använder oss av personuppgifterna såsom insamling, registrering, lagring, bearbetning, läsning, användande, spridning, radering mmm. När du besöker våra hemsidor (alltransport.se, sanero.se eller wilssons.se) registreras identifikationsdata, datum, tid för vistelse samt vilka sidor som besöktes. Dessa data förser oss med information om antalet besökare och hur hemsidan används. Insamlingen är helt anonym.

Förutom vid besök på hemsidan sker insamling och behandling av personuppgifter:

 • För att behandla en offertförfrågan och kommunicera med dig gällande efterfrågad tjänst eller produkt
 • När vi ska kommunicerar med dig i via våra digitala kanaler såsom Facebook, LinkedIn eller liknande.
 • När du köper våra tjänster och vi behöver administrera ditt avtal med oss
 • För att kunna hantera betalningar till våra leverantörer samt betalningar från våra kunder
 • För att kunna utföra undersökningar i syfte att förbättra vår service till dig som kund
 • För marknadsföringsändamål. Du kan när som helst välja att tacka nej till fortsatta marknadsföringsutskick.
 • För att förhindra bedrägerier, skadegörelse och olaga intrång
 • För att såsom arbetsgivare kunna fullgöra våra skyldigheter mot våra anställda

Personuppgifter som behandlas i dessa fall är bl a namn, adress, telefonnummer, e-postadress, registreringsnummer, nummer på ID-handling, övervakningsfilm samt elektroniska identifikationsdata.

Laglig grund för behandling

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstifting -EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR) . Vi behandlar dina personuppgifter när vi har en laglig grund för behandlingen, t ex;

 • Avtal – när det behövs för att fullgöra ett avtal med dig.
 • Rättslig förpliktelse – när det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse p.g.a. en skyldighet enligt lag eller kollektivavtal.
 • Berättigat intresse – när det i övrigt finns ett berättigat intresse av att vi behandlar personuppgifterna, t ex vid marknadsföring av våra tjänster eller vid kameraövervakning av våra anläggningar och områden.
 • Samtycke – När det krävs samtycke från din sida så inhämtar vi detta innan vi samlar in och behandlar dina uppgifter.

Säkerhet

Genom höga säkerhetskrav på våra IT-tekniska lösningar ansvarar Alltransport koncernen för att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och skyddas från intrång, åtkomst, spridning, förlust eller annan obehörig hantering.

Uppgiftsminimering

Vi samlar in, behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra förpliktelser.

Lagringstid av personuppgifter

Uppgifterna lagras under den period som är avtalad eller beslutad i förhållande till lagstiftningen, och vi raderar personuppgifterna när de inte längre behövs för avsett ändamål. Perioden avgörs av ändamålet och den lagliga grunden för behandlingen, det finns därför inte en generell lagringsperiod som gäller för samtliga behandlingar.

Förmedling av personuppgifter till tredje part

I händelse av att vi förmedlar personuppgifter till tredje part i de fall vi nyttjar underleverantörer eller samarbetspartners för att uppfylla avtalet vi har med dig, försäkrar vi oss om att uppgifterna behandlas säkert och enligt motsvarande lagstadgade skyldigheter som gäller för Alltransport koncernen. Detta sker genom att Alltransport koncernen tecknar ett s k personuppgiftsbiträdesavtal med sådan aktuell tredje part.

Dina rättigheter

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, få information om vilka uppgifter vi har om dig och vad vi använder dem till. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter vi har om dig rättade ifall de skulle vara felaktiga.
I vissa fall, har du även rätt att begära att Alltransport koncernen upphör med behandlingen eller raderar uppgifterna, förutsatt att det inte finns ett berättigat och lagenligt skäl som kräver att vi har kvar uppgifterna.

Välkommen att kontakta oss

Växel: 011-19 83 00