Policy

En policy fungerar som ledstång och vägledning för alla anställda. Policyerna bestäms av företagsledningen och är ett verktyg för att styra verksamheten mot mål och visioner.

Kvalitetspolicyn

Alltransportkoncernen ska ta reda på och uppfylla de kvalitetskrav som kunden och
intressenter ställer. Vi ska ständigt förbättra oss för att uppnå maximal kund- och intressentnytta.

Alltransportkoncernen ska uppnå detta genom att:

 • Erbjuda tjänster, hantering och produkter som svarar mot kundens krav, behov och önskemål samt alltid erbjuda den mest kostnadseffektiva lösningen.
 • Kontinuerligt mäta och utvärdera kundnöjdheten av de tjänster som utförs.
 • Utbilda och informera berörda intressenter om koncernens kvalitetssystem.
 • Aktivt arbeta med ständiga förbättringar.
 • Regelbundet säkra kvaliteten på levererade tjänster genom att systematiskt dokumentera fel och brister.

Miljöpolicyn

Alltransportkoncernen ska ständigt effektivisera och utveckla verksamheten för att långsiktigt förbättra miljön.

Alltransportkoncernen ska uppnå miljöpolicyn genom att:

 • öka kompetens och medvetenhet hos anställda, leverantörer och kunder.
 • Aktivt arbeta för att minska utsläpp av föroreningar i luft, mark och vatten.
 • Utveckla resurseffektiva logistiklösningar.
 • Följa gällande lagar och krav på miljöområdet.
 • Sätta upp mätbara mål som systematiskt följs upp.

Arbetsmiljöpolicyn

Alltransportkoncernen ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som främjar god hälsa och hög trivsel. Genom ett tydligt ledarskap och där alla anställda är delaktiga och tar ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön, ska vi uppnå god hälsa och hög trivsel.

Vi ska uppnå detta genom att:

 • Vi förstår och följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och lagar.
 • Vi bevakar arbetsmiljön och minskar ständigt risker för ohälsa och olycksfall.
 • Vi tillsammans skapar en företagskultur där alla trivs och utvecklas.
 • Vi rapporterar tillbud och olyckor till närmaste chef.
 • All personal informeras och utbildas kontinuerligt i arbetsmiljöarbetet.
 • Leverantörer ska känna till koncernens arbetsmiljöpolicy.

Jämställdhetspolicyn

På Alltransportkoncernen är vi fast beslutna vid att:

 • Aktivt verka för en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
 • Underlätta för alla medarbetare att förena arbete och föräldraskap.
 • Förebygga och förhindra trakasserier.
 • Utreda alla fall av diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen och vidta lämpliga åtgärder.
 • Ge alla medarbetare möjligheter till utveckling och utbildning.
 • Aktivt verka för en jämnare könsfördelning inom våra verksamheter.
 • Ge alla medarbetare lika lön och villkor för lika prestation då arbetet som utförs är lika eller likvärdigt och har jämförbar svårighetsgrad.

Trafiksäkerhetspolicyn

På Alltransportkoncernen verkar vi för att medarbetare och leverantörer ska vara ett föredöme i trafiken. Våra åtgärder och vårt beteende i trafiken ska bidra till att öka trafiksäkerheten och minska antalet trafikolyckor.

Alltransportkoncernen ska uppnå trafiksäkerhetspolicyn genom att:

 • Följa lagar och förordningar.
 • Alltid använda bilbälte.
 • Följa gällande hastighetsbegränsningar och anpassa hastigheten efter väglaget.
 • Kontinuerligt genomföra utbildningar inom området trafiksäkerhet.
 • Uppfylla alkohol- och drogpolicyn.

Ur alkohol- och drogpolicyn

Personal, leverantörer och förare ska vara alkohol- och drogfria i arbetet.
Alkohol- och drogfria förare är en självklarhet

Välkommen att kontakta oss

Växel: 011-19 83 00