tunghantering

Wilssons 

Wilssons Åkeri AB arbetar med högtrycksspolning, avloppsspolning, tömning, sugning, rengöring, sanering, underhåll, transporter och TV-inspektioner.

Rörledningar i fastigheter

Många uppdrag är kopplade till rörledningar i fastigheter eller i marknätet: rengöring, spolning, TV-inspelning och underhåll. Andra uppdrag är kopplade till olika cisterner eller kärl: tömning, rengöring och underhåll av trekammarbrunnar, fettavskiljare, oljecisterner, slamavskiljare med mera.

Rörinspektioner

Wilssons Åkeri är medlemmar i STVF, Sveriges TV-inspektionsföretag, och operatörerna är auktoriserade rörinspektörer. Företaget har självgående färgkameror med vridbara objektiv och satellitutrustning som kan docka av från huvudledningen och filma i servicen (ledningar som går ut från huvudledningen). Fem av företagets enheter är utrustade för att kunna göra en bedömning av rörledningssystemets standard med hjälp av filmning.

Farligt avfall

Företaget har lång erfarenhet av och tillstånd för hantering samt transport av avfall och farligt avfall. Dessutom har företaget utbildad personal och tillstånd för ADR-transporter.

Huvudkontoret är placerat i Norrköping med filial i Linköping

Välkommen att kontakta oss

Växel: 011-19 83 00