tunghantering

Sanero

Sanero är ett helägt dotterbolag till Alltransport.

Sanero AB är specialister på saneringsarbeten inom den tunga industrin och bygg- och demoleringssektorn.

Inspektioner

Sanero utför även inspektioner av ledningar med mera. Sanering genomförs bland annat genom vakuumsugning, högtrycksspolning, torrsugning, isblästring och slamsugning. I samband med en del uppdrag finfördelas och krossas materialet innan saneringen genomförs.

ADR-transporter

Företaget har tillstånd för ADR-transporter och har lång erfarenhet av att hantera kundernas avfall och farliga avfall, oavsett om materialet ska till återvinning eller destruktion.

Mobilt reningsverk

Sanero har ett mobilt reningsverk där industrivatten kan renas på plats, vilket ger mindre miljöpåverkan och kortare ledtid med högre effektivitet för kunden. Idealiskt att använda för att minska utsläppen av förorenat vatten.

Sanering vid driftstop

Företaget genomför stora saneringar i samband med driftstopp på industrier, vilket ger bra framförhållning och möjligheter till goda förberedelser och välplanerat genomförande.

Akuta uppdrag

Löpande under året inkommer många akuta uppdrag med kort varsel. Det ställer höga krav på flexibilitet hos drifttekniker och arbetsledare. De behöver kunna anpassa planer, scheman, resurser och personal efter nya förutsättningar, utan att riskera säkerhet, kvalitet och miljö.

Säkerhet på arbetsplatsen

Liksom många kunder prioriterar och arbetar Sanero intensivt med frågor kring säkerheten. Genom ett nära samarbete och täta arbetsmöten diskuteras och utvecklas hela tiden säkerheten på arbetsplatserna.

Service av värmeväxlare

Sanero är auktoriserade servicetekniker åt Alfa Laval med 60 års erfarenhet av värmeväxlare.

Fakta

Huvudkontoret är placerat i Norrköping och verksamheten är uppdelad i tre geografiska
områden; Norr, Mitt och Syd.

I dagsläget erbjuder Sanero bland annat:

  • högtrycksspolning
  • slamsugning (ADR)
  • grävsugning
  • cisternrengöring
  • vattenbilning
  • kolsyreblästring
  • blåsning
  • vakuumsugning av krossmaterial typ tegel, betong, lättbetong och klinker.

Sanero är auktoriserade servicetekniker åt Alfa Laval med 60 års erfarenhet av värmeväxlare.

Välkommen att kontakta oss

Växel: 011-19 83 00