Alltransportkoncernens Visselblåsarfunktion

Alltransportkoncernens rapporteringskanal, en så kallad Visselblåsarfunktion, gör det möjligt för anställda och andra intressenter att rapportera misstänkta oegentligheter eller andra grova missförhållanden.

 

I vilka fall ska visselblåsarfunktionen användas

Möjligheten att lämna information är frivillig och visselblåsarfunktionen utgör ett alternativ till övriga rapporteringsvägar.

Informationsgivare uppmuntras i första hand att framföra information på annat sätt, exempelvis genom att kontakta sin chef (gäller anställda), eller annan ansvarig person inom koncernen.

Rapporteringen kan medföra hantering av uppgifter om att en person har begått brott. Det finns därför särskilda lagkrav och myndighetsföreskrifter som måste följas. Visselblåsarfunktionen kan användas för att rapportera ärenden gällande exempelvis:

Oegentligheter som rör bokföringsbrott, mutor, affärsetik, mänskliga rättigheter, allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen, allvarliga former av diskriminering och trakasserier eller andra allvarliga oegentligheter som rör bolagets eller enskildas liv och hälsa som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

En anmälan bör innehålla så mycket fakta som möjligt för att underlätta undersökningen av ärendet. En anmälan som inte kan utredas eller styrkas kommer inte leda till ytterligare granskning.

Det är av yttersta vikt att information lämnas i god tro och att den, enligt informationsgivarens kännedom, är korrekt.

Hur din information hanteras

Vid anmälan kommer en inledande bedömning göras för att avgöra om din information är lämplig att hantera inom ramen för visselblåsarfunktionen.

Informationskällans uppgifter behandlas med sekretess. Du förblir anonym när du skickar in informationen, om du inte frivilligt uppger vem du är. Behandling av personuppgifter kommer att ske i enlighet med gällande lagkrav.

Alla ärenden tilldelas ett unikt ärendenummer och du får en verifieringskod som kvitto på att informationen har tagits emot. Du får en bekräftelse senast sju dagar efter att du har fått kvittensen på att din anmälan har tagits emot. Du kan använda verifieringskoden om du vill skicka in mer information eller ta reda på hur det går med ärendet. Vi uppmanar den som lämnat information att med jämna mellanrum logga in med hjälp av verifieringskoden för att ta del av information i ärendet samt besvara följdfrågor eller begäran om kompletterande uppgifter i ärendet.

Företaget kommer att informera dig om hur ärendet har handlagts senast inom 90 dagar. Denna information får du genom att logga in med din verifieringskod.

Våra rapporteringskanaler

Formulär på denna sida

Telefon & personligt möte

Vardagar
09.00-16.00

Telefon
011-198310
011-198348

Brev

Att: Visselblåsarfunktionen

Alltransport i Östergötland AB
602 28 NORRKÖPING